دانشگاه صنعتی شریف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشگاهدکتر محمود فتوحی فیروز آباد۶۶۰۰۵۲۱۰
دانشگاه صنعتی شریفمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترسیدقاسم میرعمادی۶۶۰۰۵۸۱۶
دانشگاه صنعتی شریفمعاون دانشجوییدکتربیژن وثوقی وحدت۶۶۰۰۵۸۱۶
دانشگاه صنعتی شریفمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعباس ملکی۶۶۰۱۵۳۶۱
دانشگاه صنعتی شریفمعاون پژوهش و فناوریدکترمسعود تجریشی۶۶۰۰۵۶۱۸
دانشگاه صنعتی شریفمعاون اداری ومالیمهندس عباس مظفر۶۶۰۰۵۶۱۷
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی برقدکترمهدی وکیلیان۶۶۰۰۵۳۱۷
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترحسین فرهی۶۶۰۰۵۷۱۶
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی عمراندکترحبیب ا... نصیری۶۶۰۰۵۸۱۸
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده شیمیدکترمجتبی باقرزاده۶۶۰۰۵۷۱۸