دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شریفسرپرست دانشگاهدکتر رسول جلیلی66005210-
دانشگاه صنعتی شریفمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترداود رشتچیان66005810
دانشگاه صنعتی شریفمعاون دانشجوییدکترعماد فاطمی زاده66005816
دانشگاه صنعتی شریفمعاون فرهنگی واجتماعیدکترحسن حسینی66015361
دانشگاه صنعتی شریفمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمدرضا موحدی66005618
دانشگاه صنعتی شریفمعاون اداری ومالیدکترسیدفرشاد فاطمی66005617
دانشگاه صنعتی شریفمشاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاستدکترسیروس قطبی66005210
دانشگاه صنعتی شریفمشاور رئیس دانشگاهمهندس علی اصغر اسکندر بیاتی66164494
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی برقدکترسعید باقری66005317
دانشگاه صنعتی شریفرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترسیامک کاظم زاده66005716
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۸ مورد.