دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده ریاضیدکترابراهیم هاشمی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۳۵
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده برق و رباتیکدکترعلیرضا احمدی فرد۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فناوری‌اطلاعات و کامپیوتردکترحمید حسن پور۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده مکانیکدکترمحسن شاهمردان۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۸
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده عمراندکتراحمد احمدی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۹
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریتدکتررضا شیخ۰۲۳-۳۲۳۳۹۰۲۴۵
دانشگاه صنعتی شاهرودمشاوررئیس ومدیرروابط عمومیدکترمحسن نظری۰۲۳-۳۲۳۹۰۷۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودمدیرروابط عمومی واموربین المللدکترمحمود رحیمی۰۲۳-۳۲۳۹۰۷۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون پژوهشی و فناوریدکترعلی دستفان۰۲۳-۳۲۳۹۲۲۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده معماریدکترمسعود طاهری شهرآیین۰۲۳-۳۲۳۹۳۳۳۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.