دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شاهرودسرپرست دفتر مرکزی (تهران)حسن حیدری۸۸۸۰۹۰۰۰-۸۸۰۷۶۸۶۰
دانشگاه صنعتی شاهرودسرپرست دانشگاهدکتر مرتضی ایزدی‌فرد۰۲۳-۳۲۳۹۳۵۰۳-۳۲۳۹۶۰۰۰-
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده ریاضیدکترابراهیم هاشمی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۳۵
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده عمراندکتراحمد احمدی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۹
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فناوری‌اطلاعات و کامپیوتردکترحمید حسن پور۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریتدکتررضا شیخ۰۲۳-۳۲۳۳۹۰۲۴۵
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون دانشجوییدکتررمضان رمضانی اومالی۰۲۳-۳۲۳۹۶۰۰۹
دانشگاه صنعتی شاهرودمعاون پژوهشی و فناوریدکترعلی دستفان۰۲۳-۳۲۳۹۲۲۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده تربیت بدنیدکترعلی یونسیان۰۲۳-۳۲۳۹۵۹۰۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده برق و رباتیکدکترعلیرضا احمدی فرد۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.