دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شاهرودمدیرروابط عمومی واموربین المللدکترمحمود رحیمی۰۲۳-۳۲۳۹۰۷۳۰
دانشگاه صنعتی شاهرودسرپرست دفتر مرکزی (تهران)حسن حیدری۸۸۸۰۹۰۰۰-۸۸۰۷۶۸۶۰
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.