دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده شیمیدکترقدمعلی باقریان دهقی۰۲۳-۳۲۳۹۵۴۴۱
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده ریاضیدکترابراهیم هاشمی۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۳۵
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده فیزیکدکترمهدی مومنی۰۲۳-۳۲۳۹۵۲۷۰
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده علوم زمیندکترپرویز امیدی۰۲۳-۳۲۳۹۶۰۰۷
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده مکانیکدکترمحسن شاهمردان۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۵۸
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده کشاورزیدکترمحمدرضا عامریان۰۲۳-۳۲۵۲۴۶۲۴
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریتدکتررضا شیخ۰۲۳-۳۲۳۳۹۰۲۴۵
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده معماریدکترمسعود طاهری شهرآیین۰۲۳-۳۲۳۹۳۳۳۶
دانشگاه صنعتی شاهرودرئیس دانشکده تربیت بدنیدکترعلی یونسیان۰۲۳-۳۲۳۹۵۹۰۰
دانشگاه صنعتی شاهرودمشاوررئیس ومدیرروابط عمومیدکترمحسن نظری۰۲۳-۳۲۳۹۰۷۳۰
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.