دانشگاه صنعتی سهند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشگاهدکتراحمدرضا مصطفی قره باغی۰۴۱-۳۳۴۴۳۸۴۰
دانشگاه صنعتی سهندمعاون آموزشیدکترمصطفی رضایی۳۳۴۴۳۸۵۱
دانشگاه صنعتی سهندمعاون دانشجوییدکتررحیم خوشبختی سرای۳۳۴۴۳۸۴۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی برادر خوش فطرت۳۳۴۴۴۳۳۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون پژوهشی و فناوریدکترسیامک حسین نژاد۳۳۴۴۴۳۰۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون اداری و مالیدکترمحمد حقیقی۳۳۴۴۴۳۴۱
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی مواددکترجعفرخلیل علافی۳۴۴۴۳۳۴
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکتررضا علیزاده۳۴۴۴۳۵۶
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی معدندکترحمید آقابابایی۳۴۴۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی برقدکترافشین ابراهیمی۳۴۴۴۳۲۳