دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشگاهدکتراحمدرضا مصطفی قره باغی۰۴۱-۳۳۴۴۳۸۴۰
دانشگاه صنعتی سهندمعاون آموزشیدکترمصطفی رضایی۳۳۴۴۳۸۵۱
دانشگاه صنعتی سهندمعاون دانشجوییدکتررحیم خوشبختی سرای۳۳۴۴۳۸۴۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعلی برادر خوش فطرت۳۳۴۴۴۳۳۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون پژوهشی و فناوریدکترسیامک حسین نژاد۳۳۴۴۴۳۰۵
دانشگاه صنعتی سهندمعاون اداری و مالیدکترمحمد حقیقی۳۳۴۴۴۳۴۱
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی مواددکترجعفرخلیل علافی۳۴۴۴۳۳۴
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکتررضا علیزاده۳۴۴۴۳۵۶
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی معدندکترحمید آقابابایی۳۴۴۴۳۱۱
دانشگاه صنعتی سهندرئیس دانشکده مهندسی برقدکترافشین ابراهیمی۳۴۴۴۳۲۳
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.