دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرئیس دانشگاهدکترفرهاد یکه یزدان دوست۸۸۸۸۳۰۰۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمود احمدیان عطاری۸۸۷۹۷۲۸۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیقائم مقام ریاست ومدیرکل دفترریاست و روابط عمومیدکترمسعود ضیاء بشرحق۸۸۸۸۱۱۳۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاون دانشجوییدکترمهران میرشمس۸۸۷۹۷۴۵۳
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاون فرهنگی واجتماعیدکترفریدون وفایی۸۸۸۸۱۰۷۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاون پژوهشی وفناوریدکترمهدی احسانیان مفرد۸۸۸۸۱۰۰۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمعاون اداری و مالیدکترجواد ولدان زوج۸۸۸۸۳۰۰۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرئیس دانشکده فیزیکدکترمحسن صالح کوتاهی۲۲۸۵۷۰۸۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرئیس دانشکده مهندسی برقدکترحمیدرضا تقی راد۸۴۰۶۲۲۵۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیرئیس دانشکده مهندسی صنایعدکتررضا بشیرزاده۸۸۶۷۴۹۹۹
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.