دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئیس دانشگاهدکترجواد واثقی امیری۰۱۱-۳۲۳۳۴۵۰۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمعاون آموزشیپرفسور محمد بخشی۳۲۳۶۶۳۶۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا حسن زاده۳۲۳۱۰۹۶۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمعاون پژوهشیدکترعلی اصغر قریشی۳۲۳۶۹۷۸۶
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمعاون اداری و مالیدکترسیدهاشم رسولی۳۲۳۱۲۲۷۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمعاون فرهنگیدکترابوالفضل رنجبر نوعی۳۲۳۲۰۱۸۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترمحمدحسن قاسمی۳۲۳۳۴۲۰۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئیس دانشکده مهندسی عمراندکتربهرام نوائی نیا۳۲۳۳۱۷۰۷
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترباکری۳۲۳۳۴۲۰۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترسیداصغر غلامیان۳۲۳۹۲۱۴