دانشگاه صنعتی بابل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی بابلرئیس دانشگاهدکترجواد واثقی امیری۰۱۱-۳۲۳۳۴۵۰۱
دانشگاه صنعتی بابلمعاون آموزشیپرفسور محمد بخشی۳۲۳۶۶۳۶۴
دانشگاه صنعتی بابلمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا حسن زاده۳۲۳۱۰۹۶۴
دانشگاه صنعتی بابلمعاون پژوهشیدکترعلی اصغر قریشی۳۲۳۶۹۷۸۶
دانشگاه صنعتی بابلمعاون اداری و مالیدکترسیدهاشم رسولی۳۲۳۱۲۲۷۰
دانشگاه صنعتی بابلمعاون فرهنگیدکترابوالفضل رنجبر نوعی۳۲۳۲۰۱۸۹
دانشگاه صنعتی بابلرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترمحمدحسن قاسمی۳۲۳۳۴۲۰۵
دانشگاه صنعتی بابلرئیس دانشکده مهندسی عمراندکتربهرام نوائی نیا۳۲۳۳۱۷۰۷
دانشگاه صنعتی بابلرئیس دانشکده مهندسی شیمیدکترباکری۳۲۳۳۴۲۰۴
دانشگاه صنعتی بابلرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکترسیداصغر غلامیان۳۲۳۹۲۱۴