دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی امیرکبیرسرپرست دانشگاهدکتر سیدحسن قدسی پور۶۴۶۸۰۵۵-
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمعاون دانشجویی و فرهنگیدکتررضا صراف شیرازی۶۶۴۶۵۶۱۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمعاون آموزشیدکترعباس سروش۶۶۴۰۱۳۶۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمعاون پژوهشی و فناوریدکترمسعود برومند۶۶۹۵۹۱۴۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمعاون توسعه ومدیریت منابعدکترحسین عسکریان ابیانه۶۶۴۰۶۵۶۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس دانشکده مهندسی برقدکترحسین حسینیان۶۶۴۶۶۰۰۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس دانشکده مهندسی پزشکیدکترفرزاد توحیدخواه۶۶۴۹۵۶۵۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس دانشکده مهندسی پلیمردکترحمید گرمابی۶۶۴۶۸۲۴۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتردکترفرهاد رحمتی۶۶۴۰۶۳۲۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیررئیس دانشکده مهندسی شیمی و صنایع غذاییدکتر بهرام ناصرنژاد۶۶۴۰۵۸۴۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷ مورد.