دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشگاهدکتر سیدمهدی ابطحی031-33913100-1-
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون دانشجوییدکترسیدظفرالله کلانتری031-33912400-1-
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترسیدمهران نحوی031-33912454-5-
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون آموزشیدکترحسین خادمی031-33912300-1-
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون پژوهش و فناوریدکتربهروز ارباب شیرانی031-33912500-1-
دانشگاه صنعتی اصفهانمعاون اداری و مالیدکترامین الله معصومی031-33913200-1-
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردکتراحمدرضا تابش031-33912450-
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده علوم ریاضیدکترسیدمحمود منجگانی031-33912600-
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده شیمیدکترعلی اصغر انصافی031-33912351-
دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشکده مهندسی صنایعدکترغلامعلی رئیسی اردلی031-33912550-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.