دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی همدانسرپرست دانشگاهدکتر امیر مومنی081-38380560-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون آموزشی و پژوهشیدکترهادی دلاوری38411528-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمجتبی مظاهری38411116-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون اداری ومالیدکترعلیرضا بهرامیان38411554-
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومیدکترعباس فتاحی38411564-
دانشگاه صنعتی همدانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی88901162-
دانشگاه صنعتی همدانمدیرامورپژوهشیدکترحسن بشیری38411528-
دانشگاه صنعتی همدانمسئول دفترنهاد رهبریحجت الاسلام والمسلمین سبحانی38411515-
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.