دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دانشگاهدکترحسن ختن لو081-38380560-38411551-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون آموزشی و پژوهشیدکترهادی دلاوری38411554-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمجتبی مظاهری38411116-
دانشگاه صنعتی همدانمعاون اداری ومالیدکترامیر مومنی38411554-
دانشگاه صنعتی همدانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومیدکترسیدمحمد عظیمی38411564-
دانشگاه صنعتی همدانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)منوچهر رشادی88901162-
دانشگاه صنعتی همدانمدیرامورپژوهشیدکترحسن بشیری38411528-38411543-
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.