دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر اختری083-3835007
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون اداری و مالیدکترافشین مرادی38305010
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترمجید محدثی38305029
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعلی نادری38305021
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده انرژیدکترسجاد رسایی38305039
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده فناوری اطلاعاتدکترمهدی خزایی3830
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دفتر، روابط عمومی و اموربین المللدکترمحمود حشمتی3835008
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست مدیریت دانشجوییمهندس عقیل الوندمنش38305030
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمدیریت فرهنگی واجتماعیدکترمهدی احمدی جیردهی38305032
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.