دانشگاه صنعتی کرمانشاه

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر اختری083-3835007
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون اداری و مالیدکترافشین مرادی38305010
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترسینا زرشکی38305021
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده انرژیدکترمحمود حشمتی38305039
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده فناوری اطلاعاتدکترعباس رضایی
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمدیرروابط عمومیبهمن میرزایی38305050
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست مدیریت دانشجوییمهندس عقیل الوندمنش38305030
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست مدیریت فرهنگی واجتماعیمحمدرسول الماسوندی38305035