دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر اختری083-3835007-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون اداری و مالیدکترمجید محدثی38305010-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترحامد رشیدی38305029-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعلی نادری38305021-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده انرژیدکترمهدی احمدی جیردهی38305039-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دانشکده مهندسیدکترسجاد رسایی38305039-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهسرپرست دانشکده فناوری اطلاعاتدکترمهدی خزایی3830-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهرئیس دفتر، روابط عمومی و اموربین المللدکترمحمود حشمتی3835008-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمدیریت دانشجوییدکتربهروز الفتیان38305030-
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمدیریت فرهنگی واجتماعیدکتربابک عاقل38305032-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.