دانشگاه صنعتی قم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی قمرئیس دانشگاهدکترجلال رضایی نور۰۲۵-۳۶۶۴۴۷۰۰
دانشگاه صنعتی قممعاون اداری ومالیمهندس ابوالفضل یاری۳۶۶۴۱۶۰۱داخلی ۱۶۲
دانشگاه صنعتی قممعاون آموزشی وپژوهشدکترعبدالرضا کریمی۳۶۶۴۱۶۰۱داخلی ۱۷۷
دانشگاه صنعتی قممعاون دانشجوییدکترمحمد فدایی۳۶۶۴۱۶۰۱ داخلی ۱۷۰
دانشگاه صنعتی قمسرپرست دانشکده فنیدکترجعفر قنبری۳۶۶۴۱۶۰۱-۳
دانشگاه صنعتی قمسرپرست دانشکده برق و کامپیوتردکترسیدمحمد دهقان۳۶۶۴۱۶۰۱-۳
دانشگاه صنعتی قمسرپرست دانشکده علوم پایهدکترسیدمحمد آل عمران۳۶۶۴۱۶۰۱-۳
دانشگاه صنعتی قممسئول روابط عمومیمهندس نرگس دلاوری۳۶۶۴۱۶۰۱ داخلی ۱۵۳
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.