دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهرئیس دانشگاهدکترابراهیم فرشیدی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۱
دانشگاه صنعتی شهدای هویزهمعاون آموزشی وپژوهشیدکترامین رضا نقره آبادی۰۶۱-۳۶۷۵۱۰۲۷-۲۸
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.