دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشگاهدکترعلی محمودی نژاد۰۳۴-۴۲۳۳۶۹۱۷
دانشگاه صنعتی سیرجانمعاون آموزشی وپژوهشیدکترمحمدرضا مفیدی۴۱۵۲۲۰۱۱
دانشگاه صنعتی سیرجانمعاون دانشجوییدکترنسرین امینی زاده۴۱۵۲۲۰۰۷
دانشگاه صنعتی سیرجانمعاون فرهنگی واجتماعیمهندس مسعود خالقی۴۱۵۲۲۰۰۸
دانشگاه صنعتی سیرجانمعاون پشتیبانی و توسعهمهندس محمدابراهیم نوربخش۴۱۵۲۲۰۱۸
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشکده مکانیکدکترمجتبی بیگ زاده عباسی۴۱۵۲۲۰۸۹
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشکده عمراندکترعلیرضا غنی زاده۴۱۵۲۲۰۹۵
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتردکتراحمد محمدحسنی۴۱۵۲۲۰۸۲
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشکده شیمیدکتربتول مکی آبادی۴۱۵۲۲۰۵۷
دانشگاه صنعتی سیرجانرئیس دانشکده مهندسی برق وکامپیوترمهندس شهرام نصیری۴۱۵۲۲۰۴۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.