دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانرئیس دانشگاهدکترسیدمنصور سیدنژاد۰۶۱-۵۲۷۲۱۴۸۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاون آموزشی وپژوهشیدکتراسماعیل فاطمی بهبهانی۵۲۷۲۱۴۸۸
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاونت اداری ومالی و پشتیبانیدکترامین اصغری پری۵۲۷۲۱۴۸۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاون دانشجوییدکترساسان معتقد۵۲۷۲۱۱۹۰
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده فنی و مهندسیدکترمهدی عسکری۵۲۷۲۹۰۶۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده منابع طبیعیدکتررضا بصیری۵۲۷۳۱۶۶۲
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده علوم پایهدکتراحسان موحدنیا۵۲۷۳۲۳۷۲
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمدیرروابط عمومیدکترلطف اله عماد علی۵۲۷۳۴۷۸۱
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.