دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانرئیس دانشگاهدکترسیدمنصور سیدنژاد۰۶۱-۵۲۷۲۱۴۸۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاون آموزشی وپژوهشیدکتراسماعیل فاطمی بهبهانی۵۲۷۲۱۴۸۸
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاونت اداری ومالی و پشتیبانیدکترامین اصغری پری۵۲۷۲۱۴۸۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمعاون دانشجوییدکترسعید ضیایی نژاد۵۲۷۲۱۱۹۰
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده فنی و مهندسیدکترساسان معتقد۵۲۷۲۹۰۶۹
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده منابع طبیعیدکتررضا بصیری۵۲۷۳۱۶۶۲
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانسرپرست دانشکده علوم پایهدکتراحسان موحدنیا۵۲۷۳۲۳۷۲
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانمدیرروابط عمومیدکترمحمد صالحی ویسی۵۲۷۳۴۷۸۱