دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی جندی شاپوررئیس دانشگاهدکتر محمدرضا عصاری۰۶۱-۴۲۴۲۰۹۹۲
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمعاون آموزشیدکترپژمان نیک اندیش۶۲۶۰۹۹۳
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمعاون فرهنگی ودانشجوییمهندس محمدرضا خدایی نساج۶۲۶۰۹۹۱
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمعاون پژوهشیدکترمحمد ذاکر مشفق۴۲۴۲۸۰۰۰داخلی ۲۰۵۶
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمعاون اداری و مالیدکترعلیرضا حکیمی فرد۴۲۴۲۰۹۹۲
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمدیر دانشکده معماری وشهرسازیدکترکورش مومنی دهقی۴۲۴۲۸۰۰۰ داخلی ۲۰۲۶
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمدیردانشکده عمرانمهندس امیر بغلانی نژاد۴۲۴۲۸۰۰۰ داخلی ۲۰۳۱
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمدیردانشکده علوم پایهدکترامیر عصاری۴۲۴۲۸۰۰۰ داخلی ۲۰۳۶
دانشگاه صنعتی جندی شاپورمدیر روابط عمومیمهندس فخرالدین ترابی زاده۴۲۴۲۸۰۰۰ داخلی ۲۰۳۰
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.