دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشیدکترسیدمحمدحسین سیدکاشی32391212-32252024
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمهدی وفایی فرد32391287
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دانشجوییدکتررضا روکی32391240-32252114
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی معدن،عمران،شیمیدکترحمید ثابتی32391314
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترصادق اعتدالی32391223
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترسیدوحید علوی نژاد خلیل آباد32391258
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی مکانیک ومواددکترحبیب الله رستگاری کوپایی32391294
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترسیدمحمدامین خاتمی32252501 داخلی 129
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترمصطفی اسماعیلی32252501 داخلی 126
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواددکترامین ثقفی32391261
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰