دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی معدن،عمران،شیمیدکترحمید ثابتی32391314
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی واموربین المللدکترسیداحسان افتخاری32391322
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰