دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست و معاون اداری و مالی دانشگاهدکتر عباسعلی رضاپور056-32391238-32391328-32252463-32391328-
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیردانشجوییمهندس فرامرز حسنی32252367-32391248
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایاتجواد فرخی استاد32252501 داخلی 119
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست برنامه، بودجه و تحول اداریدکترعباسعلی رضاپور32252501 داخلی 122
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترمصطفی اسماعیلی32252501 داخلی 126
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترسیدمحمدامین خاتمی32252501 داخلی 129
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر وصنایعدکترمحسن صفاریان32252501 داخلی176
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشیدکترسیدمحمدحسین سیدکاشی32391212-32252024
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرامورمالیمحمدرضا شبان32391214-32252464
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیراموراداری وپشتیبانیسیدمحمود خراشادی زاده32391218
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰