دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیردانشجوییمهندس فرامرز حسنی32252367-32391248
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیمهندس مهدی سبزه کار32391273
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰