دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشیدکترسیدمحمدحسین سیدکاشی32391212-32252024
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترسیدوحید علوی نژاد خلیل آباد32391258
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترصادق اعتدالی32391223
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست برنامه، بودجه و تحول اداریدکترعباسعلی رضاپور32252501 داخلی 122
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر وصنایعدکترمحسن صفاریان32252501 داخلی176
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاهدکترمحمد امیر علیمی32391280
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترمصطفی اسماعیلی32252501 داخلی 126
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمهدی وفایی فرد32391287
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیراموراداری وپشتیبانیسیدمحمود خراشادی زاده32391218
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرامورمالیمحمدرضا شبان32391214-32252464
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰