دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و موادایمان ظهور کاری32391269
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایاتجواد فرخی استاد32252501 داخلی 119
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحاج آقا حسین مسعودی32391234
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست و معاون اداری و مالی دانشگاهدکتر عباسعلی رضاپور056-32391238-32391328-32252463-32391328-
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواددکترامین ثقفی32391261
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی مکانیک ومواددکترحبیب الله رستگاری کوپایی32391294
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی معدن،عمران،شیمیدکترحمید ثابتی32391314
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دانشجوییدکتررضا روکی32391240-32252114
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی واموربین المللدکترسیداحسان افتخاری32391322
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترسیدمحمدامین خاتمی32252501 داخلی 129
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰