دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و موادایمان ظهور کاری32391269
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترمصطفی اسماعیلی32252501 داخلی 126
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰