دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیمهندس مهدی سبزه کار32391273
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیردانشجوییمهندس فرامرز حسنی32252367-32391248
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشیدکترسیدمحمدحسین سیدکاشی32391212-32252024
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترصادق اعتدالی32391223
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواددکترامین ثقفی32391261
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایعدکترسیدمحمدامین خاتمی32252501 داخلی 129
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دانشجوییدکتررضا روکی32391240-32252114
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحاج آقا حسین مسعودی32391234
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترمهدی وفایی فرد32391287
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، عمران و شیمیدکترسیدوحید علوی نژاد خلیل آباد32391258
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰