دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی معدن،عمران،شیمیدکترحمید ثابتی32391314
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی مکانیک ومواددکترحبیب الله رستگاری کوپایی32391294
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر وصنایعدکترمحسن صفاریان32252501 داخلی176
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست برنامه، بودجه و تحول اداریدکترعباسعلی رضاپور32252501 داخلی 122
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایاتجواد فرخی استاد32252501 داخلی 119
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی واموربین المللدکترسیداحسان افتخاری32391322
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست و معاون اداری و مالی دانشگاهدکتر عباسعلی رضاپور056-32391238-32391328-32252463-32391328-
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاهدکترمحمد امیر علیمی32391280
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیراموراداری وپشتیبانیسیدمحمود خراشادی زاده32391218
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرامورمالیمحمدرضا شبان32391214-32252464
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰