دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست برنامه، بودجه و تحول اداریدکترعباسعلی رضاپور32252501 داخلی 122
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخ گویی به شکایاتجواد فرخی استاد32252501 داخلی 119
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰