دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و مواددکترامین ثقفی32391261
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و موادایمان ظهور کاری32391269
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر وصنایعدکترمحسن صفاریان32252501 داخلی176
دانشگاه صنعتی بیرجندسرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی واموربین المللدکترسیداحسان افتخاری32391322
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیردانشجوییمهندس فرامرز حسنی32252367-32391248
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرامورمالیمحمدرضا شبان32391214-32252464
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیمهندس مهدی سبزه کار32391273
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیراموراداری وپشتیبانیسیدمحمود خراشادی زاده32391218
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاهدکترمحمد امیر علیمی32391280
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبریحاج آقا حسین مسعودی32391234
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰