دانشگاه صنعتی بیرجند

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشگاهسیدحجت هاشمی۰۵۶-۳۲۳۹۱۲۲۲-۳۲۳۹۱۳۲۲-۳۲۲۵۲۳۶۶
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون آموزشیدکترسیدمحمد حسین سیدکاشی۳۲۳۹۱۲۱۲-۳۲۲۵۲۰۲۴
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون دانشجوییدکتررضا روکی۳۲۳۹۱۲۴۰-۳۲۲۵۲۱۱۴
دانشگاه صنعتی بیرجندمعاون اداری و مالیدکترمهدی شیوا۳۲۳۹۱۲۳۸-۳۲۳۹۱۳۲۸-۳۲۲۵۲۴۶۳-۳۲۳۹۱۳۳۸
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی معدن،عمران،شیمیدکترغلامعباس فنایی۳۲۳۹۱۲۲۹
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی مکانیک ومواددکترمسعود رخش خورشید۳۲۳۹۱۲۱۷
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر وصنایعدکترمحسن صفاریان۳۲۳۹۱۲۳۳
دانشگاه صنعتی بیرجندرئیس دفترریاست، روابط عمومی واموربین المللدکترسیداحسان افتخاری شهری۳۲۳۹۱۲۲۲-۳۲۲۵۲۳۶۶-۳۲۳۹۱۳۲۲
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیردانشجوییمهندس فرامرز حسنی۳۲۳۹۱۲۴۸-۳۲۲۵۲۳۶۷
دانشگاه صنعتی بیرجندمدیرامورمالیمحمدرضا شبان۳۲۲۵۲۴۶۴-۳۲۳۹۱۲۱۴