دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعتی ارومیهرئیس دانشگاهدکترمحمدرضا شیدائی044-33728182
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون آموزشی، پژوهشیدکتروحید سلوک044-31980239
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون اداری وپشتیبانیدکترهادی عبداللهی044-31980294
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون فرهنگی و دانشجوییدکترصابر عزیزی044-31980219
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین المللدکترسارنگ کاظمی نیا044-31980213
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیر کل آموزشدکتررحیم تقی زاده044-31980288
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیرکل پژوهشدکترکامران قاسم زاده044-31980282
دانشگاه صنعتی ارومیهرئیس پردیس دانشگاهیدکتروحید سلوک044-31980239
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.