• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
  • آ + آ -

دانشگاه صنعتی ارومیه

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صنعتی ارومیهرئیس دانشگاهدکترجعفر عبدالهی شریف۰۴۴-۳۳۷۲۸۱۸۲
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون آموزشی، پژوهشیدکترمحمد سیروس آذر۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۳۹
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون اداری وپشتیبانیدکترشهرام خلیل آریا۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۹۴
دانشگاه صنعتی ارومیهمعاون فرهنگی و دانشجوییدکترصابر عزیزی۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۱۹
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیرروابط عمومیمهندس علی بهروزی۰۴۴۰۳۱۹۸۰۲۰۳-۳۳۷۳۸۱۸۳
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیر کل آموزشدکترآرش افغان۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۸۸
دانشگاه صنعتی ارومیهمدیرکل پژوهشدکترمحمدپور- محمود آقابابا۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۸۲
دانشگاه صنعتی ارومیهرئیس مرکزعلمی کاربردی دانشگاهدکترفرهنگ علیاری۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۰۸
دانشگاه صنعتی ارومیهرئیس پردیس دانشگاهیدکتروحید سلوک۰۴۴-۳۱۹۸۰۲۵۸