دانشگاه صنعت نفت

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنعت نفترئیس دانشگاهدکترعبدالنبی هاشمی۰۶۱-۵۳۲۶۱۰۴۰
دانشگاه صنعت نفتمعاون آموزشیدکترعباس هلالی زاده۵۳۲۶۷۱۲۶
دانشگاه صنعت نفتمعاون پژوهشیدکترسیدحسام نجیبی۵۳۲۶۸۹۵۱
دانشگاه صنعت نفتسرپرست معاونت دانشجویی وفرهنگی-اجتماعیمهندس محسن متوسل۵۳۲۶۸۰۱۵
دانشگاه صنعتی نفتسرپرست معاونت آموزش های ضمن خدمتدکترسیدمهدی میرکنی53268012
دانشگاه صنعت نفتمعاون پشتیبانی وعمرانیدکترعباس علیمرادی۵۳۲۶۸۰۱۰
دانشگاه صنعت نفترئیس دانشکده نفت آباداندکترمحمدرضا خسروی نیکو۵۳۳۲۳۵۲۰
دانشگاه صنعت نفترئیس دانشکده نفت اهوازدکتراحمد شریعتی۳۵۵۵۵۵۵۷
دانشگاه صنعت نفترئیس دانشکده نفت تهراندکترمحمدعلی هاتفی۰۲۱-۴۴۲۲۲۴۸۳
دانشگاه صنعت نفترئیس دانشکده علوم دریایی محمودآباددکترحمید رضایی۰۱۱-۴۴۷۳۷۶۰۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.