دانشگاه صنایع ومعادن ایران

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه صنایع ومعادن ایرانرئیس دانشگاهدکترمجید صفرجوهری۲۲۸۳۰۲۲۴
دانشگاه صنایع ومعادن ایرانمدیرروابط عمومیمهندس محسن قدیرلی۲۲۸۰۴۵۲۰
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.