دانشگاه صداوسیما


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشگاه صداوسیمادکتراردشیر زابلی زاده۲۲۰۱۴۶۸۶-۲۲۱۶۸۵۳۰
دانشگاه صداوسیمامعاون فرهنگی ودانشجوییمحسن شاکری نژاد۲۲۶۵۲۲۶۳-۲۲۱۶۶۸۵۱۸
دانشگاه صداوسیمامعاون برنامه ریزی،مالی و پشتیبانیعلی خراسانی۲۲۶۵۲۲۴۷-۲۲۱۶۸۵۴۶
دانشگاه صداوسیمامعاون آموزش،پژوهش وفناوریدکترسیدمجتبی رضوی طوسی۲۲۰۱۴۶۵۳-۲۲۱۶۸۵۵۲
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده ارتباطات ورسانهدکترمحمدحسین ساعی۲۲۱۶۸۵۸۳-۲۲۱۶۸۵۸۲
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده فنی ومهندسی رسانهدکترحسن زارعیان۲۲۰۱۴۶۸۷-۲۲۱۶۸۵۸۱
دانشگاه صداوسیمارئیس دانشکده تولید رادیو وتلویزیوندکترناصر گل محمدی۲۲۰۱۴۶۸۲-۲۲۱۶۸۵۷۱
دانشگاه صداوسیمادانشکده دین و رسانه - قمدکترحسین گودرزی۰۲۵-۳۲۹۲۰۰۸۸
دانشگاه صداوسیماروابط عمومی دانشگاه صداوسیمامهدی کسرائی فر۲۲۶۵۲۲۷۷-۲۲۱۶۸۵۲۵
دانشگاه صداوسیمامرکزعلمی کاربردی رسانهمحمد مجاور شیخان۸۸۹۰۲۷۷۳