دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازرئیس دانشگاهدکترحمید نادگران۰۷۱-۳۶۲۸۶۴۱۶-۷
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابدکترمهدی نجفی قیری۰۷۱-۵۳۵۴۶۴۷۵
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده هنر و معماریدکتر مهیار اردشیری۱- ۳۶۲۳۰۴۵۰
دانشگاه شیرازرئیس مرکز آموزش عالی کازروندکتر فرهاد خرمایی۳۲۲۲۶۰۵۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علومدکتر محمود مرادی۳۲۲۸۲۳۸۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر سیدمجتبی کافی۳۲۲۸۶۹۴۴
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده صنایع نفت و گاز فراساحلیدکتر رضا اسلاملوئیان۳۲۳۰۳۰۷۱
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده مهندسیدکتر علیرضا خیاطیان۳۶۱۳۳۰۰۰
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده نانوتکنولوژیدکتر محمدحسین شیخی۳۶۱۳۳۵۱۳-۳۶۱۳۳۱۶۱
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده مطالعات جهانی سازی اقتصاددکتر حسین مرزبان۳۶۱۳۴۱۸۸
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.