دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازمدیر روابط عمومیدکتر بهمن فیزابی۳۶۱۳۴۷۱۶-۳۶۱۳۴۷۰۸
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر جلال رحیمیان۳۶۲۶۹۲۲۲
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده مطالعات جهانی سازی اقتصاددکتر حسین مرزبان۳۶۱۳۴۱۸۸
دانشگاه شیرازمعاون آموزشیدکتر رحمت اله مرزوقی۳۶۲۸۶۴۲۰
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده صنایع نفت و گاز فراساحلیدکتر رضا اسلاملوئیان۳۲۳۰۳۰۷۱
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر سیدمجتبی کافی۳۲۲۸۶۹۴۴
دانشگاه شیرازمعاون اداری و مالیدکتر سیدمحمد زبرجد۳۶۲۸۶۴۳۴
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده بیوتکنولوژیدکتر علی نیازی۳۶۱۳۸۱۲۶
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزیدکتر علیرضا افشاری فر۳۶۲۸۰۹۱۳
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده مهندسیدکتر علیرضا خیاطیان۳۶۱۳۳۰۰۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.