دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر جلال رحیمیان۳۶۲۶۹۲۲۲
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده حقوقدکتر فضل اله فروغی۳۶۲۸۷۳۱۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر سیدمجتبی کافی۳۲۲۸۶۹۴۴
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علومدکتر محمود مرادی۳۲۲۸۲۳۸۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علوم اجتماعیدکتر کریم اسلاملوئیان۳۶۱۳۴۶۰۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتر فریده یوسفی۳۶۲۷۶۷۰۸
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده مهندسیدکتر علیرضا خیاطیان۳۶۱۳۳۰۰۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده هنر و معماریدکتر مهیار اردشیری۱- ۳۶۲۳۰۴۵۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزیدکتر علیرضا افشاری فر۳۶۲۸۰۹۱۳
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابدکترمهدی نجفی قیری۰۷۱-۵۳۵۴۶۴۷۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.