دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده بیوتکنولوژیدکتر علی نیازی۳۶۱۳۸۱۲۶
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علوم اجتماعیدکتر کریم اسلاملوئیان۳۶۱۳۴۶۰۰
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده صنایع نفت و گاز فراساحلیدکتر رضا اسلاملوئیان۳۲۳۰۳۰۷۱
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده مطالعات جهانی سازی اقتصاددکتر حسین مرزبان۳۶۱۳۴۱۸۸
نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.