دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده علوم اجتماعیدکتر محمدتقی ایمان۳۶۴۶۰۷۴۵
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده مهندسیدکتر علیرضا خیاطیان۳۶۱۳۳۰۰۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده حقوقدکتر فضل اله فروغی۳۶۲۸۷۳۱۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده هنر و معماریدکتر مهیار اردشیری۱- ۳۶۲۳۰۴۵۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدکتر فریده یوسفی۳۶۲۷۶۷۰۸
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابدکترمهدی نجفی قیری۰۷۱-۵۳۵۴۶۴۷۵
دانشگاه شیرازمدیر روابط عمومیدکتر بهمن فیزابی۳۶۱۳۴۷۱۶-۳۶۱۳۴۷۰۸
دانشگاه شیرازسرپرست دفتر مرکزی (تهران )مهندس کیانی۸۸۳۷۲۰۳۰-۸۸۰۸۹۱۷۰
دانشگاه شیرازرئیس مرکز آموزش عالی کازروندکتر فرهاد خرمایی۳۲۲۲۶۰۵۰
دانشگاه شیرازرئیس پژوهشکده نانوتکنولوژیدکتر محمدحسین شیخی۳۶۱۳۳۵۱۳-۳۶۱۳۳۱۶۱
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.