دانشگاه شیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شیرازسرپرست دانشگاهدکتر محمد مؤذنی۰۷۱-۳۶۲۸۶۴۱۶-۷-
دانشگاه شیرازمعاون آموزشیدکتر رحمت اله مرزوقی۳۶۲۸۶۴۲۰
دانشگاه شیرازمعاون دانشجوییدکتر غلامرضا رخشنده رو۳۶۲۷۳۴۵۲
دانشگاه شیرازمعاون پژوهشی وفناوریدکترقاسم حبیب آگهی۳۶۲۸۶۴۲۶-۷
دانشگاه شیرازمعاون اداری و مالیدکتر سیدمحمد زبرجد۳۶۲۸۶۴۳۴
دانشگاه شیرازمعاون فرهنگیدکترمسعود حسین چاری۳۶۲۶۱۴۱۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده دامپزشکیدکتر سیدمجتبی کافی۳۲۲۸۶۹۴۴
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده کشاورزیدکتر علیرضا افشاری فر۳۶۲۸۰۹۱۳
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده علومدکتر محمود مرادی۳۲۲۸۲۳۸۰
دانشگاه شیرازرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر جلال رحیمیان۳۶۲۶۹۲۲۲
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.