دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانرئیس دانشگاهدکترحسن ولی زاده۰۴۱-۳۴۳۲۷۲۰-۱
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمعاون اداری و مالیدکترناصر آقازاده۳۴۳۲۷۵۱۷
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمعاون آموزشیدکترمنصور ایمان پور۳۴۳۲۷۵۳۵
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمعاون دانشجوییدکترتقی زوار۳۴۳۲۷۵۶۴
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمعاون پژوهشیدکترعلی عجمی۳۴۳۲۷۵۲۶
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمعاون فرهنگیدکتررقیه صادقی نیری۳۴۳۲۷۵۹۰
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر احمد گلی۳۴۳۲۷۵۶۱
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیدکتر معروفعلی احمدوند۳۴۳۲۷۵۲۶
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانرئیس دانشکده علوم پایهدکترعادل رضایی اقدم۳۴۳۲۷۵۴۱
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترارژنگ صادقی۳۴۳۲۷۵۶۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.