دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید چمران اهوازرئیس دانشگاهدکترغلامحسین خواجه۰۶۱-۳۳۳۳۲۰۴۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترعبدالله پارسا۳۳۳۳۲۰۴۳
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون دانشجوییدکترمحمدرضا علم۳۳۳۳۰۰۸۵
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون فرهنگی واجتماعیدکترعبدالرحیم هوشمند۳۳۳۳۰۰۸۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون پژوهش وفناوریدکترابراهیم حاجی دولو۳۳۳۳۰۰۲۲
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون اداری و مالیدکترحسن فرازمند۳۳۳۳۱۹۶۵
دانشگاه شهید چمران اهوازمعاون طرح وبرنامهدکترحمیدرضا غفوری۳۳۳۳۲۰۴۱
دانشگاه شهید چمران اهوازرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترعلیرضا جلیلی فر۳۳۳۳۵۰۰۵
دانشگاه شهید چمران اهوازرئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامیدکترمحمود آبدانان مهدیزاده۳۳۳۳۹۴۵۹
دانشگاه شهید چمران اهوازرئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیدکتر سیدعزیز ارمن۳۳۳۳۱۲۱۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.