دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید بهشتیرئیس دانشگاهدکتر سعدالله نصیری قیداری۳-۲۲۴۳۱۶۰۱
دانشگاه شهید بهشتیمعاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابعدکترجواد اطاعت۲۲۴۳۱۸۱۷
دانشگاه شهید بهشتیمعاون آموزشیدکترعلی اکبر افضلیان۲۲۴۳۱۸۴۶
دانشگاه شهید بهشتیمعاون پژوهشی و فناوریدکتربابک شکری۲۲۴۳۱۶۲۱
دانشگاه شهید بهشتیمعاون فرهنگی و اجتماعیدکتراصغر واعظی۲۲۴۳۱۸۲۴
دانشگاه شهید بهشتیمعاون دانشجوییدکترصمد حاج جباری29902550
دانشگاه شهید بهشتیمعاونت برنامه ریزی،توسعه و فناوری اطلاعاتدکترعلی اکبر افضلیان۲۹۹۰۳۲۱۷
دانشگاه شهید بهشتیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمدعلی اکبری۲۲۴۳۱۷۰۷
دانشگاه شهید بهشتیرئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسیدکترمحمد نوفرستی۲۲۴۳۱۸۰۵
دانشگاه شهید بهشتیسرپرست دانشکده حقوقدکترابراهیم بیک زاده۲۲۴۳۱۷۶۳
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.