دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دفترنمایندگی دانشگاه درتهرانمحمود وزیری۰۲۱-۶۶۴۹۱۵۳۵-۶۶۴۹۱۳۶۹
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی طاهر۰۳۴-۳۳۲۵۷۱۶۰-۱-۳۱۳۲۳۰۰۰-۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایراندکترمحمدصادق بصیری۳۱۳۲۲۲۰۲-۳۳۲۵۷۲۶۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدصادق بصیری۳۱۳۲۲۲۰۲-۳۳۲۵۷۳۴۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانسرپرست پژوهشکده انرژی و محیط زیستدکترسعید اسماعیلی۳۱۳۲۲۵۲۹
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی۳۱۳۲۲۷۲۰-۳۳۲۵۷۴۳۸
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری۳۱۳۲۲۸۰۴-۳۳۲۵۷۳۴۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترمنصور صاحب الزمانی۳۲۱۱۰۷۱۰-۳۲۱۱۱۰۰۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی۳۲۱۳۳۸۱۸-۳۲۱۱۴۰۴۱-۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحسن حاجی امین شیرازی۳۲۱۴۰۵۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.