دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری۳۱۳۲۲۸۰۴-۳۳۲۵۷۳۴۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانمدیرتحصیلات تکمیلیدکتر رضا نکویی۳۳۲۵۷۴۴۰-۳۱۳۲۳۰۹۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی۳۱۳۲۲۷۲۰-۳۳۲۵۷۴۳۸
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد۳۳۲۵۷۵۱۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر محمد ایرانمنش۳۳۲۵۷۲۵۶-۳۱۳۲۳۲۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده صنایع معدنیدکتر محمد رنجبر همقاوندی۳۲۱۳۳۸۱۸-۳۲۱۱۴۰۴۱-۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدرضا فدائی۳۳۲۵۷۲۸۰-۳۱۳۲۲۴۴۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحسن حاجی امین شیرازی۳۲۱۴۰۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحسین معصومی۳۳۲۵۷۴۴۲-۳۱۳۲۲۶۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکترداریوش مفلحی۴۲۴۲۹۵۵۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.