دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمود مدبری۳۳۲۵۷۳۴۶-۳۱۳۲۲۴۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترمنصور صاحب الزمانی۳۲۱۱۰۷۱۰-۳۲۱۱۱۰۰۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترمنصور صاحب الزمانی۳۳۲۵۷۶۲۳-۳۱۳۲۳۱۷۷
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمدحسین رادفر۳۳۲۵۷۲۷۲-۳۱۳۲۲۹۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدرضا فدائی۳۳۲۵۷۲۸۰-۳۱۳۲۲۴۴۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحسن حاجی امین شیرازی۳۲۱۴۰۵۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده مدیریت و اقتصاددکتر سیدعبدالمجید جلائی۳۱۳۲۲۷۲۰-۳۳۲۵۷۴۳۸
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده هنر و معماری صبادکتر محمد ایرانمنش۳۳۲۵۷۲۵۶-۳۱۳۲۳۲۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده کشاورزیدکترحسین معصومی۳۳۲۵۷۴۴۲-۳۱۳۲۲۶۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی طاهر۰۳۴-۳۳۲۵۷۱۶۰-۱-۳۱۳۲۳۰۰۰-۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.