دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی طاهر۰۳۴-۳۳۲۵۷۱۶۰-۱-۳۱۳۲۳۰۰۰-۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدمهدی مولایی۳۳۲۲۰۰۶۳-۳۱۳۲۳۰۰۶
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری۳۱۳۲۲۸۰۴-۳۳۲۵۷۳۴۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمحمدصادق بصیری۳۱۳۲۲۲۰۲-۳۳۲۵۷۳۴۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون پژوهشی و فناوریدکترمریم احتشام زاده۳۳۲۵۷۱۶۸-۳۱۳۲۳۰۱۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون اداری،مالی ومدیریت منابعدکترمحمدرضا اسلامی۳۳۲۵۷۱۶۲-۳۱۳۲۳۰۰۳
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترمحمود مدبری۳۳۲۵۷۳۴۶-۳۱۳۲۲۴۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکترمنصور صاحب الزمانی۳۲۱۱۰۷۱۰-۳۲۱۱۱۰۰۱
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده دامپزشکیدکترمحمدحسین رادفر۳۳۲۵۷۲۷۲-۳۱۳۲۲۹۰۰
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده ریاضی و رایانهدکتر محمدرضا فدائی۳۳۲۵۷۲۸۰-۳۱۳۲۲۴۴۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.