دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس پژوهشکده باغبانیدکتر قاسم محمدی نژاد33257510-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیردکتر مهدی نقی زاده33526583-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس مجتمع آموزش عالی بافتدکتر داریوش مفلحی424295555-
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰