دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر کوروش قهرمان تبریزی31323177-
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاهسودابه صافی زاده--
دانشگاه شهید باهنرکرمانرئیس روابط عمومیشکوفه جوادی33257160-
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰