دانشگاه شهید باهنرکرمان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون دانشجوییدکتر اکبر نظری31322804-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر سیدمحمدرضا اسلامی31322786-
دانشگاه شهید باهنرکرمانمعاون پژوهشی و فناوریدکتر حسین نظام آبادی پور31323011-
نمایش ۴۱ تا ۴۳ مورد از کل ۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰